Informační povinnost

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Sport & Defence s.r.o., IČ: 28902262, se sídlem Praha 9, K Žižkovu ev.č. 104, jež je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 152089 (dále pro účely tohoto dokumentu jen jako „Správce“) tímto informuje své zákazníky (dále jen „zákazník“), jimž dodává zboží a služby na základě uzavřených smluv (dále jen „Produkty“), o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých zákazníků pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Kontaktní údaje Správce
• korespondenční adresa: Sport & Defence s.r.o., K Žižkovu ev.č. 104, 190 00 Praha 9
• kontaktní osoba: Pavel Janouch, tel: +420 284 841 135
• email: info@sportdefence.cz

1. Účely zpracování osobních údajů

a) Plnění smlouvy

 • Prodej zboží a služeb dle uzavřených kupních či jiných obdobných smluv na dodávku zboží či služeb.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správce a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
 • Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd.
  Doba zpracování: po dobu marketingové akce;

b) Plnění zákonných povinností ze strany Správce

 • Správce je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží (v souvislosti s plněním povinností při uplatnění práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti orgánům veřejné moci.
 • Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení či splnění smlouvy (za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správce a Zákazníkem.

c) Oprávněný zájem Správce

 • Vymáhání případných nároků Správce z příslušné smlouvy uzavřené se Zákazníkem, či vedení sporu ohledně takové smlouvy - doba zpracování činí 5 let od dodání zboží či služby Zákazníkovi, v případě uvedeného soudního nebo jiného obdobného sporu se doba prodlužuje o dobu trvání takového sporu (do doby vydání pravomocného rozhodnutí, resp. do doby pravomocného rozhodnutí v řízení o mimořádném opravném prostředku).
 • Zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek (plošných i individuálních) Správce týkajících se jím prodávaného zboží a služeb.

  Marketingové a obchodní nabídky služeb Správce:
  • Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky, nepodá-li Zákazník námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel.
  • Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Správce neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek.
  • Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas).

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Pro účely uvedené výše
FYZICKÁ OSOBA - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, dodací adresa, číslo ZP a jeho platnost a skupiny, číslo OP, telefon, e-mail.
PRÁVNICKÁ OSOBA - název, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat, číslo ZL a její skupiny, telefon, e-mail

3. Doba zpracovávání osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníka po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 5 let od zániku závazku z této smlouvy, není-li v těchto informacích uvedeno v konkrétním případě jinak.

4. Způsob a zásady zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů Zákazníka, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí Zákazníka a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Zákazník může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

5. Práva Zákazníka

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Zákazník má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje Zákazníka zpracovává, je povinen poskytnout Zákazníkovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Zákazníka může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.

Zákazník má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Zákazník má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • Zákazník popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, Zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Zákazník uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Zákazníka.

Na žádost Zákazníka vymaže Správce bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo Zákazník vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány
automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel(y) na základě souhlasu Zákazníka;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Zákazníkem; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Zákazníka. Správce poskytne Zákazníkovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zákazník je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Zákazník si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout Zákazníkovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány ze strany Správce přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom Zákazníka, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, Zákazníka o tom informuje, zpracování ukončí a provede
výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí Zákazníků při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje Zákazníkům podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a Zákazníkem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže Zákazník podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by Zákazník ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti Zákazníka informuje Správce Zákazníka do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje Zákazníka za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správce pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného pro Správce Zákazníkem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

Takovými příjemci jsou zejména:

 • právní zástupci a daňoví poradci Správce,
 • poskytovatelé zboží či služeb, či osoby podílející se na jejich dodání (za účelem uzavření příslušné smlouvy a/nebo splnění smluvních povinností Správce vůči Zákazníkovi);
 • poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury, provozování e-shopu apod. (kupříkladu IT služeb);
 • marketingové agentury (při přípravě a koordinaci obchodních a reklamních aktivit Správce za účelem nabízení produktů a služeb Správce).

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
poskytl(a).

photophoto
sportdefence.cz
mapSpecializovaná výdejní místa
pinSport & Defence
K Žižkovu 97/5 ev. č. 104, 190 00 Praha 9
Čeština
cz
English
en
German
de