Claims Code

Společnost AiVision, s.r.o. (zhotovitel) poskytuje na dodané dílo záruku v trvání 6 nebo 24 měsíců dle obchodního zákoníku. Záruční doba začíná dnem následujícím po dni předání objednateli, čímž zaručuje, že dílo nebude vykazovat faktické chyby a nedostatky vzhledem ke stavu dne daného podpisem smlouvy.
Zhotovitel se v záruční době zavazuje v případě výskytu chyby podat k ní své stanovisko do tří pracovních dnů od nahlášení, sdělit způsob a dobu opravy. Záruka se netýká částí nebo zásahů do systému způsobených zaměstnanci objednatele či třetího subjektu modifikující dílo.
Zhotovitel poskytuje technickou podporu na software po celou dobu jeho užívání.

Bestsellers

Responzivní design menu

Categories
Menu
Search
Login
Top

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop